Αλλαζοντας τον Κοσμο

Για έναν Διαφορετικό Κόσμο .

Είμαστε μία ομάδα ανθρώπων που πιστεύουμε σε έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης για κάθε άνθρωπο .

Όσο παραμένουμε στον παλαιό τρόπο σκέψης θα μένουμε στάσιμοι σαν άνθρωποι και σαν κοινωνία .

Πρέπει  να κάνουμε τα πάντα σκεφτόμενοι διαφορετικά .

Χρειαζόμαστε στροφή 180 μοιρών .

Στην εργασία : Να αλλάξουμε τον παραδοσιακό τρόπο σκέψης .

Να αντικαταστήσυμε την ανειλικρίνεια με Ειλικρίνεια , την αδιαφάνεια με Διαφάνεια , την ασυνέπεια με Συνέπεια , την ανηθικότητα με Ήθος την αναξιοπιστία με Αξιοπιστία .

Επαγγέλματα με παραδοσιακό τρόπο σκέψης πρέπει να γίνονται διαφορετικά με νέα λογική . Εξέλιξη και τεχνολογία , καινοτομία .

Αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους με δικαιοσύνη , δημοκρατία , ισότητα .

Το διακύβευμα (που πιθανόν να τεθεί σε κίνδυνο αν παρθούν λανθασμένες αποφάσεις ή έλθουν άσχημες εξελίξεις )  είναι όχι απλά να εξυπηρετούμε αλλά να Υπηρετούμε τους Ανθρώπους .  Αυτός είναι ο νέος τρόπος σκέψης .

Η ανταγωνιστικότητα , το μίσος , ο φανατισμός , ο δογματισμός πηγαίνουν το ανθρώπινο γένος πίσω , ανώ αντίθετα το Ανθρώπινο Γένος πρέπει να πηγαίνει μπροστά .

Ας αγωνιστούμε με το πνεύμα , για έναν Διαφορετικό Νέο Κόσμο με εξελιγμένη Τεχνολογία , Ανθρωποκεντρισμό , Αγάπη .

 

T.D.W. – The Different World

 

——————————————————————————————————————————————-

 

We are a group of people who believe in a different way of thinking about each person.

As long as we remain in the old way of thinking will stagnate as people and as a society.

We have to do everything by thinking differently.

We need to turn 180 degrees.

At work: change the traditional way of thinking.

Antikatastisyme to the dishonesty with honesty, opacity with transparency, consistently inconsistent, immorality with Ethos unreliability reliably.

Professions with traditional thinking should be done differently with new logic. Development and technology innovation.

We treat people with justice, democracy and equality.

The stakes (which may be jeopardized if picked wrong decisions or bad developments come) is not only to serve but to serve people. This is the new way of thinking.

The competitiveness, hatred, fanaticism, dogmatism go back mankind, more unlike human race should go ahead.

Let’s fight with the spirit of a different New World with advanced technology, anthropocentrism, Love.

T.D.W. – The Different World